St Olavs hospital

Klinisk farmakologi St Olav

Amfetamin

Info om substans
Prøvemateriale Spytt
Prøverør Quantisal
Nødvendig prøvevolum Følg prøvetakingsinstruks
Analysemetode LC-MS/MS
Måleområde 3,0 – 150 μg/L
Benevning på utsendt analysesvar Kvalitativ (positiv/negativ)
Kommentar til analysen

Benytt avdelingens egne prøvetakingssett og følg vår prøvetakingsinstruks – se www.stolav.no/farma. Unngå medikamentinntak før prøvetaking. Angi relevant legemiddelforskrivning i felt for kliniske opplysninger.

Hyppighet for utføring av analysen 2-3 dager i uken
NLK-kodeSist endret 28. februar 2022