Index

Serumkonsentrasjonsmålinger - når skal prøver tas?

provetaking

Det finnes per i dag ingen nasjonal komplett tabell for når serumkonsentrasjonmålinger skal utføres i forhold til siste inntak av legemidlet, men det klinisk farmakologiske fagmiljøet arbeider med å lage en slik, og den vil etter hvert legges ut på denne siden. Inntil videre viser tabellen over gjeldende retningslinjer ved Avdeling for klinisk farmakologi ved St Olavs Hospital. 

Det viktigste gjeldende prinsippet er at man som hovedregel skal måle bunnkonsentrasjoner av legemidlene. Siden de fleste legemidler inntas 1-2 ganger daglig har vi derfor definert et medikamentfastende prøvetakingsintervall som 12-24 timer etter siste dose, og at dette er hovedregelen hva gjelder prøvetaking. Noen legemidler (slik som for eksempel noen smertestillende midler) inntas hyppigere enn dette, og da blir også intervallet kortere, men fortsatt gjelder prinsippet om at prøven skal tas på det tidspunktet neste dose skal gis, slik at man måler bunnkonsentrasjonen.

Det samme gjelder også intramuskulære depotinjeksjoner av antipsykotika: For å måle bunnkonsentrasjoner bør prøven tas i slutten av doseringsintervallet, før neste dose gis.

 

 

 

 
Sist oppdatert 29. januar 2020